หจก. ออร์แกนิค คอร์ดี้ลิส “ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม”

หลังการตรวจเพื่อรับใบอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารตาม พ.ร.บ.อาหาร กระทรวงสาธารณสุขแล้ว เรา หจก. ออร์แกนิค คอร์ดี้ลิส ยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 ได้ต้อนรับ AUDITOR จาก INTERTEK เข้าตรวจรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิต GMP กฎหมาย (Good Manufacturing Practice) ประจำปี 2563 ผู้แทน External Audit ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยด้านความเข้มข้นในการพิจารณาอนุญาตตามเกณฑ์กฎหมายอาหารสากล (CODEX) ซึ่งเป็นมาตรฐานควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด โดยผลการประเมิน “ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม” นั่นแสดงให้เห็นว่าเราได้ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง